Provozní řád Parkovacího domu nemocnice v Mladé Boleslavi - smluvní podmínky parkování

 1. Tyto smluvní podmínky jsou v případě konkludentní akceptace ze strany Uživatele uzavřením smlouvy v níže uvedeném znění.
 2. Předmětem smlouvy je právo Uživatele na parkování jím řízeného vozidla (dále jen vozidlo) na libovolném volném parkovacím místě v parkovacím domě (dále jen PD) za podmínek udaných v tomto provozním řádu.
 3. Smlouva o poskytnutí parkovacího stání mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká:
  1. v případě umístění automatických závor s Uživatelem odebráním parkovacího lístku z automatického výdejního stojanu, anebo vjezdem do prostoru za těmito závorami i v případě, když jsou závory dočasně otevřeny nebo je vjezd proveden v rozporu s pravidly parkoviště.
  2. v případě umístění automatických závor s Uživatelem, který je držitelem platného parkovacího oprávnění evidovaného v systému provozovatele okamžikem vjezdu po registraci vjezdu prostřednictvím magnetické karty, vložením číselného kódu na číselné klávesnici na vjezdovém stojanu nebo prostřednictvím kamery pro čtení evidovaných RZ automatickým zařízením u vjezdu.
  3. v ostatních případech odstavením Vozidla na některém ze Stání.
 4. Smlouva o poskytnutí parkovacího stání mezi Provozovatelem a Uživatelem končí (zaniká):
  1. v okamžiku výjezdu Vozidla Uživatele z parkovacího domu přes automatické zařízení umístěné na výjezdu po načtení řádně uhrazeného parkovacího lístku do výjezdového stojanu,
  2. v případě umístění automatických závor, s držitelem platného parkovacího oprávnění evidovaného v systému provozovatele, okamžikem výjezdu z parkovacího domu po registraci výjezdu kartou ve výjezdovém stojanu nebo prostřednictvím kamery pro čtení evidovaných RZ,
 5. Doba trvání Smlouvy o poskytnutí parkovacího stání, uzavřené na dobu určitou, může souvisle plynout, a tedy Vozidlo může v parkovacím domě souvisle stát maximálně 20 dnů.
 6. Při odmítnutí smluvních podmínek obsažených v tomto provozním řádu má řidič právo opustit PD zdarma do 15 minut od vjezdu. Pokud tak neučiní, je to považováno za souhlas se smluvními podmínkami.
 7. Na hlídání vozidla, úschovu vozidla a jeho příslušenství a ochranu předmětů odložených v dopravních prostředcích v PD se smlouva nevztahuje. Provozovatel nemá v daném případě objektivní odpovědnost za poškození, ztrátu nebo zničení vozidla a jeho příslušenství, které je odstaveno v PD, neboť PD nemá charakter hlídaného parkoviště. Provozovatel neodpovídá ani za jednání třetí osoby, za krádež, vloupání, poškození, atd. bez ohledu na to, zda je či není tato třetí osoba oprávněna zdržovat se v prostorách PD. Provozovatel odpovídá pouze za škody způsobené prokazatelně zaměstnanci provozovatele, a to bez ohledu na to, zda byla škoda způsobena úmyslně či z nedbalosti.
 8. Při parkování vozidla je Uživatel povinen dodržovat dopravní značení a všechna ustanovení pravidel silničního provozu, zejména pak veškeré dopravní značky, světelné signály, informační tabule, značení na podlaze apod. umístěné v PD stejně jako všechny stávající právní předpisy týkající se provozu a řízení motorových vozidel. Pokud Uživatel neparkuje přesně na vyznačených stáních, zasahuje do dalších parkovacích stání či parkuje na vyhrazeném parkovacím stání, a to i z části, je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení alespoň jedné z těchto povinností. Smluvní pokutou není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody, újmy či na úhradu parkovného. Za účelem zajištění úhrady této smluvní pokuty, jakož i dalších závazků Uživatele vůči provozovateli, je provozovatel či jím pověřená osoba oprávněna použít technického prostředku (dále jen „botička“) k zabránění odjezdu vozidla Uživatele s tím, že botička bude z motorového vozidla odstraněna po úhradě příslušné smluvní pokuty a všech dalších pohledávek vůči provozovateli. Nasazení botičky na vozidlo je považováno za výkon zadržovacího práva.
 9. V případě ztráty parkovacího lístku je provozovatel oprávněn účtovat a uživatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč. Smluvní pokutou není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody, újmy či na úhradu parkovného.
 10. K zajištění svých pohledávek vůči uživateli týkajících se náhrady a pohledávek vzniklých v souvislosti s užitím parkovacího místa má provozovatel zadržovací právo k přivezenému vozidlu, a to i tehdy, nepatří-li vozidlo uživateli, ale třetí osobě, a může vlastními prostředky zabránit odjezdu vozidla. Vykonání zadržovacího práva může být odvráceno poskytnutím jistiny.
 11. V parkovacím domě je zakázáno:
  1. Kouření a používání ohně a otevřeného světla
  2. Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů
  3. Čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje a vypouštění chladicích kapalin
  4. Ponechání motoru v běhu po delší dobu, zkoušení motoru a troubení
  5. Parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz PD, stejně jako celkové parkování vozidel, která nejsou v řádném technickém stavu, a vozidel nesplňujících technické předpisy
  6. Parkování vozidel v jízdních pruzích, před nouzovými východy, na přechodech pro chodce a před východy, vzhledem k možnému narušení provozu
  7. Pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech
 12. Vozidla, která jsou umístěna v PD musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k používání v provozu. Jakékoli odstranění státních poznávacích značek, např. za účelem nového přihlášení vozidla, je uživatel povinen předem nahlásit provozovateli. Pokud lze vzhledem k stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl vlastník zbavit, bude s tímto vozidlem nakládáno dle platných právních předpisů.
 13. Provozní doba PD a ceny za parkování jsou zveřejněny na vývěsce s rozvrhem provozní doby a ceníkem.
 14. Uživatel je povinen zaplatit cenu za parkování před výjezdem z PD a to prostřednictvím automatické nebo manuální pokladny nebo u obsluhy parkoviště nebo pomocí mobilní aplikace.
 15. Uživatel je povinen řádně zajistit a uzavřít odstavené vozidlo.
 16. Uživatel je povinen zacházet s parkovacím místem a jeho zařízením šetrně a přiměřeně věci. Eventuální poškození způsobené chováním uživatele hradí uživatel sám.
 17. Dodržování instrukcí personálu PD je v zájmu každého uživatele.
 18. Uživatel je povinen pečlivě uschovat parkovací lístek. Následky, způsobené ztrátou, poškozením a nečitelností parkovacího lístku, jdou k tíži uživatele.
 19. Hrubé porušování smluvních podmínek ze strany řidiče je důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu ze strany provozovatele.
 20. Pro případné spory vyplývající z této smlouvy a pro žaloby ze strany provozovatele proti spotřebitelům ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů je příslušný soud, v jehož obvodu se nachází bydliště, místo trvalého pobytu či zaměstnání spotřebitele, v ostatních případech má výlučné kompetence soud

 

Provozovatel:

 • Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.
 • Starofarní 152
 • 293 01 Mladá Boleslav
 • IČO: 278 808 34    DIČ: CZ  278 808 34
 • Provozní řád a jeho úplné znění naleznete na : https://www.pdnmb.cz/provozni-rad-pd/